Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování informací a rozpočet


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:

Základní umělecká škola a středisko volného času Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Organizace se skládá:

Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 71/2005Sb.o základním uměleckém vzdělávání.

Středisko volného času poskytuje zájmové vzdělání; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Organizační struktura:

Statutárním orgánem je ředitelka Vladimíra Kočí

Organizační složky:

Základní umělecká škola

středisko volného času

Kontaktní poštovní adresa:

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace,

Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní umělecká škola

Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov

Středisko volného času

Nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

Úřední hodiny:

po – pá 8.00 – 15.00

v době prázdnin je pracovní doba upravena

Telefonní čísla:

Základní umělecká škola - 515 322 283

Středisko volného času – 515 322 770, 720 993 873

Webové stránky: Základní umělecká škola - www.zusmkrumlov.cz

Středisko volného času – www.domecekmk.cz

E-mail:

Základní umělecká škola - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Středisko volného času – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa e-podatelny: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ID datová schránka: vd5x7iw

Číslo účtu:

232982947/0600

IČO:

70841675

Nejme plátci DPH

Dokumenty:

Školní řád

Vnitřní řád

Školní vzdělávací program ZUŠ

Školní vzdělávací program SVČ

Rozpočet provozu školy rok 2023, 2024

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, telefonicky na telefonním čísle školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Nejdůležitější používané předpisy

· Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

· Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

· Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

· Vyhláška č. 71/2005Sb.o základním uměleckém vzdělávání

· Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

· Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

· Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

· Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací

· kopírování na kopírovacích strojích – 2,- Kč (A4 jednostranné)

- 3,- Kč (A4 dvoustranné)

· tisk – 3,- Kč (A4 černobílé)

- 10,- Kč ( A4 barevně)

· Kopírování na magnetické nosiče CD, DVD – 30 Kč

· Telekomunikační poplatky – dle platných tarifů

· poštovné a jiné poplatky – dle platných tarifů

· nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatné

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou.

Výroční zpráva

je k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ

Rozpočet 23/24