OOÚ

Čestné prohlášení - osobní údaje

Osobní údaje v čestném prohlášení

 

Akce školy - OOÚ

OD 11.3.2020 JSOU VŠECHNY KONCERTY ZRUŠENY DO ODVOLÁNÍ

V rámci soutěží vyhlášených MŠMT, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci Keyboardového koncertu, který se koná 16. 3. 2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Žákovského večera, který se koná 23. 3., 27. 4.  2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Koncertu komorní hudby - ZUŠ Open, který se koná 13. 5.  2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Hudebních slavností, které se konají 21. 5. 2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Absolventských koncertů, které se konají 25. 5., 1. 6. 2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Čtyřručního klavírního večera, který se koná 10. 6. 2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

V rámci Závěrečného tanečního večera , který se koná 16. 6.  2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. V rámci Třídních koncertů, které se konají 20., 22., 29. 4.  2020, bude ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV pořizovat obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

Aktualizováno (Středa, 15 Duben 2020 17:51)

 

Informace o zpracování osobních údajů


OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizaceje příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování.


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:


1) přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
2) základní umělecké vzdělávání.


Kontaktní adresa správce:


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace, Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 70841675, telefon: +420 515 322 283, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: vd5x7iw


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.


Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: 


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace, 
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov, 
jméno: Ing. Igor Prosecký, telefon: +420 515 322 283, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: vd5x7iw


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na základní uměleckou školu a domem dětí a mládeže vztahují.


Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvkové organizace a Vámi.


V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.


Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Informace o zpracování a předávání osobních údajů dětí a žáků pro potřeby pořadatele při přihlašování dětí a žáků do soutěží.

Správcem Vašich osobních údajů je Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy.

2. Osobní údaje Vašich dětí v nezbytném rozsahu, jméno, příjmení, věk třída a název školy mohou být předávány organizátorům akcí, např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším spolupracujícím partnerům. 

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže, jejího průběhu a vyhodnocení výsledků.  Po ukončení trvání smlouvy (Přihlášky do soutěže) budou Vaše osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

4. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice Ochrana osobních údajů.


V Moravském Krumlově dne 21. 5. 2018

Vladimíra Kočí, ředitelkaAktualizováno (Středa, 19 Červen 2019 07:28)