Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD


· Kontakty Základní umělecké školy Moravský Krumlov, Školní 139

· tel: 515 322 283

· e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

· web:www.zusmkrumlov.cz

· datová schránka: vd5x7iw

· vydala: Vladimíra Kočí- ředitelka na základě ustanovení § 30 odst.1 školského zákona


Obecná ustanovení

Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.


ČÁST PRVNÍ


Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků


1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

2) Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu,

f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání

postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

5) Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a)c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

6) Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.

7) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.


II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků


Žáci jsou povinni:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti k dospělým a k sobě navzájem,

c) docházet do vyučování pravidelně a včas,

d) při příchodu učitele nebo jiné osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,

e) navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat nepřítomnost ve vyučování jednak e mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ale také telefonicky –kancelář školy- tel.515 322 283 od 7.00 do 15.00 hod. nebo na telefonu vyučujícího,

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,

e) vinou žáka se zameškané hodiny nenahrazují

f) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce výtvarného a tanečního oboru.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy projednávání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat nepřítomnost ve vyučování jednak e mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ale také telefonicky –kancelář školy- tel.515 322 283 od 7.00 do 15.00 hod. nebo na telefonu vyučujícího,

e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,

g) vinou žáka se zameškané hodiny nenahrazují

h) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce výtvarného a tanečního oboru.

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.


ČÁST DRUHÁ


Provoz a vnitřní režim školy


I. Organizace školy


Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Školní 139, 672 01 IČ: 70841675 je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.


Ředitelka školy: Vladimíra Kočí

Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)


Pedagogičtí pracovníci

- jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci. Pedagogičtí pracovníci vykonávají přímou pedagogickou činnost a další práce související s přímou pedagogickou činností. Na škole působí předmětové komise.


Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků a studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogiko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.


Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a)vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b)chránit a respektovat práva dítěte, žáka a studenta,

c)chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d)svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e)ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat,

f)poskytovat dítěti žáků, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.


Nepedagogičtí pracovníci: :

a) hlavní účetní

b) mzdová účetní

c) topič

d) uklízečka

e) vrátnáII. Organizace výuky


Vyučování – individuální, skupinové a kolektivní

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy jsou: kmenová třída, taneční sál, keramická dílna, výtvarný ateliér, třída hudební nauky, sborového zpěvu, koncertní a taneční sál,

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,

e) cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá žák pouze na místa k tomu určená, to znamená na pokyn vyučujících, kteří je ve stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Předměty, které nelze takto odložit na bezpečná místa, mají žáci zakázáno odkládat,

f) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy nebo jinému přítomnému učiteli,

g) v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

h) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

i) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno,

j) v případě onemocnění pedagoga je vyučování u hromadné výuky zajištěno suplováním nebo dozorem, u individuální výuky v prvním týdnu vyučování odpadá a od druhého týdne je výuka suplována podle rozvrhu hodin nebo jsou rodiče upozorněni na změnu rozvrhu hodin po dobu nepřítomnosti třídního učitele. Rodiče jsou o změnách informováni ředitelkou školy telefonicky, jinak jsou písemné pokyny vyvěšeny na dveřích učebny.

Vyučovací hodiny a přestávky

a) vyučovací hodina trvá 45 minut,

b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými přestávkami,

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

§ maximálně 3 hodiny v individuální a skupinové výuce, poté následuje patnáctiminutová přestávka,

§ maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, poté následuje patnáctiminutová přestávka nebo musí být výuka ukončena,

§ v kolektivní výuce tanečního oboru následuje po každé lekci desetiminutová přestávka nebo musí být výuka ukončena.


Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a) vstup do budovy školy a tanečního sálu je možný hlavním vchodem,

b) provozní doba školy je stanovena PO-PÁ- od 7.00 hod po dobu vyučování, dle rozvrhu hodin,

c) v odpoledních hodinách eviduje kontrolu osob u hlavního vchodu vrátná -PO-PÁ- od 11.30-17.30 hod., v době koncertů podle potřeby a pokynů ředitelky školy,

d) výuka se uskutečňuje v odpoledních hodinách, výjimečně dopoledne, po dohodě s vyučujícím,

e) žáci se před výukou přezují na obvyklém místě a všechny osobní věci si vezmou s sebou do učebny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy nebo tanečního sálu,

f) ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

g) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě,

h) vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy, kteří zjistí důvod návštěvy a zajistí, aby se cizí osoba nepohybovala nekontrolovatelně po budově,

i) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,

j) dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na chodbě školy.


ČÁST TŘETÍ


Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2. Při úrazu žáků je zaměstnanec školy povinen poskytnou první pomoc, popřípadě přivolat lékařskou pomoc na tel. 155, ihned nahlásit úraz vedení školy a zapsat úraz do Knihy úrazů. Taktéž má zaměstnanec povinnost zjistit příčiny úrazu.

4) Každý se zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

5) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

6) Za vytvoření bezpečnostních podmínek ochraňujících zdraví žáků i učitelů při poskytování vzdělávání je zodpovědná ředitelka školy. Zaměstnanci školy jsou poučeni o chování v případě krizové situace. V případě vzniku požáru je zaměstnanec, který požár zjistil, povinen přivolat hasičský sbor na tel. 150.

7) Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.

8) Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Učitel informuje písemně rodiče zápisem v ŽK, kdy a kde se akce koná.

9) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

10) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

11) Žákům není povoleno ve vnějších a vnitřních prostorách školy kouřit, nosit do školy nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních, také je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek.

12) Projevy šikanování mezi žáky, tj. zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování, může být žák (podmíněně) ze školy vyloučen.


ČÁST ČTVRTÁ


Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků1) Žáci řádně pečují o majetek školy, udržují prostory v čistotě

2) Žáci zachází šetrně se zapůjčeným hudebním nástrojem, notovým materiálem a jinými učebními pomůckami

3) Poškodí-li žáci úmyslně majetek školy včetně jeho ztráty nebo poškodí-li osobní věcí spolužáků, jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni způsobenou škodu nebo ztrátu v plné výši uhradit.

4) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.


ČÁST PÁTÁ


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Ředitelka stanovuje pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání žáků. Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se respektuje doporučení školského poradenského zařízení.

2) Na vysvědčení je žák hodnocen známkou, kterou stanovuje učitel na základě:

-zvládnutí požadovaných výstupů dle individuálních možností žáka

-prezentace na veřejnosti (koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky)

-posouzení úrovně dosažených vědomostí, dovedností a získaných znalostí

-zhodnocení klasifikace průběhem celého školního roku

3) Na vysvědčení může být žák odměněn pochvalou za vynikající mimořádné výsledky a za reprezentaci školy. Pochvalu navrhuje ředitelka školy.

4) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 – uspokojivý,

d) 4 – neuspokojivý.

5) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

6) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

7) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

8) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

9)Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

10) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným

způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy

dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

11)Komisionální zkoušky se konají:

a) při přijímání uchazečů ke vzdělávání,

b)při postupových zkouškách

c)při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným

počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,

d)při přijímání do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin

e)při přeřazení žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků

f)při opravných zkouškách

12) Zkušební komice je nejméně tříčlenná. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel. O hodnocení zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


ČÁST ŠESTÁ


Úplata za vzdělávání


1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin ředitelka stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.

2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a je splatná za I. pololetí do konce července a za II. pololetí do konce února příslušného školního roku.

S výší úplaty jsou žáci a zákonní zástupce na školní rok seznámeni přes třídního učitele a přes informační tabuli.

O snížení nebo promítnutí úplaty rozhoduje ředitelka školy.ČÁST SEDMÁ


Ukončení vzdělávání


1) Závěrečná zkouška se odehrává formou absolventského vystoupení, může být nahrazeno závěrečnou zkouškou (hudební a taneční obor), či výstavy absolventských prací (výtvarný obor).

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani v dostatečné lhůtě stanovené ředitelkou školy.

3) O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.ČÁST OSMÁ

1)V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností, ředitelka vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení.

2)Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné poručení žákovských povinností.

3)Dopustí-li se žák toho jednání (viz. odstavce 1.- 2.), oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.ČÁST DEVÁTÁ


Závěrečná ustanovení

1) Žáci školy jsou se školním řádem seznamováni třídními učiteli na začátku každého školního roku v prvních dnech docházky, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

2) Zaměstnanci školy byli se školní řádem seznámeni na zahajovací poradě školního roku.

3) Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání školního řádu informací na webu školy-www.zusmkrumlov.cz, a dále je řád vyvěšen na chodbě u hlavního vchodu do školy.Tímto se ruší ŠŘ ze dne 1. 9. 2018

Tento ŠŘ nabývá účinnost od 1. 9. 2019 č.j. 437 Vladimíra Kočí-ředitelka


Aktualizováno (Středa, 01 Duben 2020 06:49)